1. Школа планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану.

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою школи.

2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий план школи погоджується радою школи і затверджується відділом освіти райдержадміністрації.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

3. Відповідно до робочого навального плану педагогічні працівники школи самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

4. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання та екстернатом.

5. Зарахування учнів до школи здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу)

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

6. Для учнів 1–9 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх заміняють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу та відповідного фінансування створюються групи продовженого дня.

Зарахування до групи продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора школи на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

В разі створення груп продовженого дня режим їх роботи визначається режимом роботи школи.

7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом школи.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються у 1–4 класах — 31 травня, у 5–8 класах — 18 червня, у 9–11 класах — 21 червня.

Навчальний рік поділяється на семестри: перший з 1.09 до 29.12, другий з 15.01 до 25.05

8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

9. За погодженням з відділом освіти Решетилівської районної державної адміністрації з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю школи щорічно радою навчального закладу затверджується графік канікул, тривалість яких протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів.

10. Тривалість уроків у школі становить: у перших класах — 35 хвилин, у других­–четвертих класах — 40 хвилин, у п’ятих–дванадцятих — 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою школи і затверджується директором.

Тижневий режим роботи школи затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

13. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів.

У першому класі дається словесна оцінка досягнень учнів у навчанні, у другому класі оцінювання проводяться починаючи з ІІ семестру за дванадцятибальною шкалою оцінювання з подальшим виставленням семестрових, річних та підсумкових оцінок. Рішення педради, протокол № 12 від 16.09.2002 року.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

15. Порядок переведення і випуск учнів школи визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2001 р. № 44 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08.02.2001 р. За № 120/5311.

16. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.

17. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 14.12.2000 р. № 588 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 19.12.2000 р. За № 925/5146.

18. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

ü по закінченні початкової школи — табель успішності;

ü по закінченні основної школи — свідоцтво про базову загальну середню освіту;

ü по закінченні середньої загальноосвітньої школи — атестат про повну загальну середню освіту.

19. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального заохочення: похвальний лист «За високі досягнення у навчанні», похвальна грамота «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», золота медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібна медаль «За досягнення у навчанні», занесення на шкільну дошку пошани.

Мова навчання:українська

Профілі навчання:універсальний

Кадрове забезпечення

У школі працюють - 18 учителів, з них мають звання Старший учитель — 4, вищу кваліфікаційну категорію —5 , першу кваліфікаційну категорію —4 , другу кваліфікаційну категорію — 3, вчителіь-спеціаліст —7 .

Кiлькiсть переглядiв: 453

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.